سایت موفقیت آنلاین سلام.امیدوارم حالتون خوب باشه و همیشه شاد و خوش باشید و لحظات شادی داشته باشید.هدف این سایت فقط فقط کمک به شما مخاطب عزیز و گل است.این سایت برای کسانی است که می خواهند موفق باشند و موفق زندگی کنند.امیدوارم زندگی شما هم سرشار از موفقیت و شادکامی باشه. http://movafaghiyatonline.mihanblog.com 2020-05-28T16:24:44+01:00 text/html 2011-09-14T19:04:53+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری 5 راهکار عالی برای غلبه بر ترس از شکست(مهارت فردی) http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center;"><br><img style="width: 485px; height: 301px;" src="http://www.mardoman.net/files/articles//996746110.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br><br><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">چه مسئله ای شما را از رسیدن به چیزی که از زندگی می‌خواهید منع می‌کند؟</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">دوستانتان؟</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">خانواده‌تان؟</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">حس شکست—یا موفقیت—ممکن است زندگیتان را تغییر دهد و این ناراحتتان می‌کند؟</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">حس اینکه اطرافیانتان تصور می‌کنند شما قابلیت رسیدن به آنچه می‌خواهید از زندگی را ندارید.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">همه اینها منجر به یک ترس می‌شود. مانع بزرگی بر سر راهتان که باعث می‌شود نتوانید به آنچه می‌خواهید دست یابید.<span class="Apple-converted-space"> </span></span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">اما چطور می‌توانید بر آن غلبه کنید؟ در زیر به چند راهکار بسیار مفید اشاره می‌کنیم.</span></span><br><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 102, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">1. برداشتن قدم‌های کوچک</strong></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">این برای ترسی که در ابتدا دست‌پاچه‌کننده به نظر می‌رسد خوب است. مثلاً آن حس قوی که درست قبل از یک سخنرانی در جمع یا دعوت کسی برای یک قرارملاقات به شما دست می‌دهد. برای مثال اگر از نظر اجتماعی عصبی هستید، ممکن است برایتان دعوت کردن دیگران کار ساده‌ای نباشد. ترس رد شدن و اینکه ممکن است دیگران شما را کوچک ببینند باعث می‌شود نتوانید این درخواست را داشته باشید.</span></span><br><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">راه‌حل این است که قدم‌های کوچک بردارید. قدم‌هایی مثل اینکه اول به همه سلام کنید. یا اینکه سعی کنید اول در اینترنت با دیکران گفتگوی سالم کنید و بعد در جامعه. با این روش کم‌کم حساسیتتان به موقعیت‌های اجتماعی یا هر چیز دیگری که از آن ترس دارید از بین می رود. یا اگر بخواهیم مثبت‌تر ببینیم، شجاعتتان بالا می‌رود و منطقه امن و آرامشتان گسترده‌تر می شود.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">پس اول ترستان را بشناسید و بعد با چند قدم کوچک برای کم کردن تدریجی ناراحتیتان برنامه‌ریزی کنید.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 102, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">2. کمی انگیزه مشخص و مثبت پیدا کنید.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">رسیدن به مرحله‌ای که واقعاً احساس کنید نیاز به صبر کردن دارید—یا نیاز دارید که دیگر دست از خواندن کتاب‌های رشد و پیشرفت فردی بردارید—و وارد عمل شدن کمی زمان می‌برد. یک راه برای حرکت کردن این است که بعضی از افکار منفیتان را –که احساسات منفی ایجاد می‌کند—با دلایل مثبت و واضح برای پیش رفتن جایگزین کنید.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">5 دقیقه زمان بگذارید. یک تکه ورق و خودکار بردارید و همه راه‌های عالی که این تغییرات می‌تواند زندگی شما را بهتر کند پیدا کنید.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">نداشتن انگیزه می‌تواند موجب رکود شما شود. اگر انگیزه پیدا نکنید، پیش رفتن سخت خواهد شد و کم‌کم فراموش خواهید کرد که اصلاً برای چه باید تغییر می‌کردید.<span class="Apple-converted-space"> <br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">نوشتن همه چیزهای عالی که با غلبه بر این ترس در زندگیتان به دست خواهید آورد قدرت خوبی به شما می‌دهد. برای گرفتن انگیزه روی این موضوعات مثبت تمرکز کنید. وقتی احساس ناامیدی، ناراحتی و ترس کردید دوباره سری به آن کاغذتان بزنید. حتی اگر به مرور زمان قدرت انگیزش بخشی خود را از دست دهد، باز هم می‌تواند کمی راه بیندازدتان و جرقه‌ای که برای شروع لازم دارید را به شما خواهد داد.</span></span><br><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 102, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">3. به شکست و طردشدن از دریچه تازه‌ای نگاه کنید.</strong></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">گاهی بخاطر احساس ترسی که از شکست و طردشدن داریم، خیلی راحت است که کاری که می‌خواهیم را انجام ندهیم. وقتی کار جدیدی را شروع می‌کنیم، ممکن است از شکست واهمه داشته باشیم. و طرد شدن از طرف دوستان، خانواده و اطرافیانمان هم ما را از نزدیک شدن به آنها می‌ترساند.<span class="Apple-converted-space"> </span></span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">اما همانطور که قبلاً ذکر کردیم، تعریف شکستی که در جامعه با آن بزرگ شده‌ایم، بهترین و مفیدترین تعریف آن نیست. اگر به موفق‌ترین آدم‌ها نگاه کنید، خیلی زود متوجه خواهید شد که آنها واکنش متفاوتی نسبت به مردم عادی به شکست دارند.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">آنها شکست و طردشدن را آنقدرها جدی نمی‌گیرند. آنها می‌دانند که اگر شکست بخورند، آخر دنیا نرسیده است. درعوض به هر شکست طوری نگاه می‌کنند که نقاط مثبت آن را ببینند: یعنی اینکه چه درسی می‌توانند از آن بگیرند تا دفعه بعدی پیشرفت کنند.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">آنها می‌دانند که اگر اولین تلاش کاریشان شکست بخورد، ممکن است مدتی واقعاً حس بدی داشته باشند اما در طولانی مدت همه چیز درست خواهد شد. آنها از آن شکست درس می‌گیرند و دوباره تلاش می‌کنند.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">اگر برای آشنایی با کسی طرد شوند، آیا دست می‌کشند؟ احتمالاً نه. آنها می‌دانند که هفته بعد یا هفته بعد از آن ممکن است کسی را پیدا کنند که باز به نظرشان جالب برسد و از او تقاضای آشنایی می‌کنند.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">آنها می‌دانند که آدم‌های خوب زیادی وجود دارند. فرصت‌های بیزنس زیادی وجود دارد اما این را هم یاد گرفته‌اند که برای موفق شدن در هر کاری باید در آن حداقل 5، 10، یا 20 دفعه شکست خورده باشید.</span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">صبح روزی که دوچرخه‌سواری را یاد گرفتید، بارها و بارها از آن افتادید. اما هر بار خودتان را جمع و جور می‌کردید و دوباره سوار می‌شدید. و تا عصر آن روز یا روز بعد دیگر دوچرخه‌سواری را خوبِ خوب یاد گرفتید.<span class="Apple-converted-space"> </span></span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;">در این مورد وضع همین‌طور است. باید روی مهارت‌هایتان کار کنید تا آنها را به درجه عالی برسانید. به شکست یا طردشدن بعنوان چیزی کاملاً منفی که اگر اتفاق بیفتد زندگیتان را واژگون خواهد کرد نگاه نکنید. تعریف آن را برای خودتان تغییر دهید تا تاثیر احساسی منفی آن کمتر شود. شکست را نشان این ببینید که باید در آن زمینه پیشرفت کنید. به توصیه‌ای که شکست به شما می‌کند گوش دهید و پیشرفت خواهید کرد. و موفقیت از آنِ شما خواهد بود.</span></span><br><br><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"></span></span></div></div> text/html 2011-09-14T18:48:00+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری 6 اشتباه خانمها در رابطه جنسی(زناشویی و رابطه جنسی) http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img style="width: 469px; height: 218px;" src="http://www.mardoman.net/files/articles//828816123.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></p></span></span></div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">خانم‌ ها بیایید صادق باشید: وقتی زندگی جنسیتان کمی دچار یکنواختی می‌شود، همیشه فکر متهم کردن همسرتان به ذهنتان خطور می‌کند. مردها معمولاً<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>سعی نمی‌کنند بدن زنان را کشف کنند و ببینند چه چیز شور و شهوت آنها را بالاتر می‌برد، به همین دلیل است که وقتی زندگی جنسی به یکنواختی می‌خورد، آنها متهمان خوبی هستند. و مطمئناً آنها هم در یکنواخت شدن روابط جنسیتان سهم کافی دارند. اما همه تقصیرها هم همیشه گردن آنها نیست. متخصصین روابط جنسی می‌گویند زن‌ها هم به اندازه مردان در روابط جنسی دچار اشتباه می‌شوند. در زیر به شش مورد از متداولترین اشتباهات جنسی خانم‌ها اشاره می‌کنیم که می‌تواند دلیل یکنواخت شدن زندگی جنسی دو طرف باشد.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">خیلی از ما نگران زنانه بودن رفتارمان هستیم. برای اینکه برچسب خشن بودن به ما نزنند نمی‌خواهیم خود را تحمیل ‌کننده یا قوی نشان دهیم. به نظر دکتر لِپاروت، استاد روانشناسی دانشگاه سیتل پاسیفیک، اینکه نتوانید شروع‌کننده رابطه جنسی باشید خود یکی از بزرگترین اشتباهات زنان است.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">او می‌گوید، "بیشتر مردها حس می‌کنند که همیشه آنها شروع‌کننده رابطه هستند و این توازن ترازوی شور و شهوت را در رابطه بر هم می زند." به طور کلی، مردها دوست دارند زنان هم به همان اندازه خودشان برای شروع اقدام کنند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">دکتر رات وستایمر، مشاور روان ‌جنسی، استاد دانشگاه نیویورک می‌گوید، "مردها فکر می‌کردند که زن‌ها تمایل کمتری به فعالیت جنسی دارند، اما نمی‌خواهم دیگر این را بگویم. فکر می‌کنم زن‌هایی هستند که به اندازه مردان به فعالیت جنسی علاقه‌مند باشند."</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">با هرازگاهی شروع کردن رابطه سعی کنید علاقه‌مندی خود را نشان دهید. مطمئن باشید که همسرتان از این پیشقدمی استقبال خواهد کرد و ممکن است به یک سطح رضایت جدید دست پیدا کنید، رضایتی که قبلاً تجربه نکرده بودید.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">اشتباه اول: اینکه نگران وضعیت ظاهرتان باشید</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">فکر کردن به وضعیت ظاهرتان حین رابطه جنسی باعث می‌شود نتوانید خودتان از رابطه لذت ببرید و شانس رسیدن شما به ارگاسم را پایین می‌آورد.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">دکتر وستایمر می‌گوید، "به چربی‌های روی شکمتان یا آرایش روی صورتتان فکر نکنید. فقط تمرکزتان روی لذت آن لحظه باشد. باید به خودتان اجازه ارگاسم شدن بدهید. مردها دوست دارند که همسرشان خود را در رابطه جنسی رها کند و اگر بخواهید نگران ظاهرتان باشید، این اتفاق نخواهد افتاد."</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">دکتر هلن فیشر، انسان‌شناس فرهنگی در دانشگاه راجرز اعتقاد دارد که مردها نیمی از چیزهایی که زن‌ها مدام نگران آن هستند را اصلاً نمی‌بینند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">اشتباه دوم: باز هم اینکه نگران وضعیت ظاهرتان باشید...</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">"اگر شور و هیجان داشته باشید، پرانرژی باشید و به آنها علاقه نشان دهید، تعجب می‌کنید اگر بفهمید مردها به چه چیزهاییتان اصلاً توجه نمی‌کنند."</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">به نظر دکتر فیشر، کوری اختیاری که مردها به نقص‌های ظاهری زنان نشان می‌دهند، توضیح تکاملی دارد. او می‌گوید، براساس دلایل داروینی، مردها به طور ناخودآگاه دنبال زنانی هستند که بتوانند فرزندانی سالم به دنیا بیاورند. مردهایی که از میلیون‌ها سال پیش<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>زنان بارور را به سمت خود جذب می‌کردند و فرزندان زیادی به دنیا می‌آوردند. بااینکه این مسئله این روزها چندان لازم به نظر نمی‌رسد اما هنوز مکانیزم بقای اولیه وجود دارد.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">او توصیه می‌کند، "مردها بیشتر جذب زنانی می‌شوند که نشانه‌های سلامت و جوانی و باروری از خود نشان دهند. به جای اینکه نگران شکل کمر و باسن خود باشید، نگران سطح انرژی و شور و هیجانتان باشید و به او علاقه نشان دهید."</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">اشتباه سوم: اینکه تصور کنید که رابطه جنسی برای مردان مسئله‌ای اتفاقی است.</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">دکتر وستایمر باور دارد که همه ما باید عقاید قدیمی مثل اینکه زنان موجوداتی جنس‌گرا نیستند و فقط این مردان هستند که به دنبال سکس هستند را دور بریزیم. او می‌گوید، "برای بعضی از مردان رابطه جنسی مسئله‌ای بسیار مهم است. نباید آن را دست‌کم بگیرید."</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">دکتر پاروت می‌گوید، تحقیقات این ایده را که هم مردان و هم زنان رضایت از رابطه‌جنسی در یک رابطه متعهد را بیشتر می‌دانند، تایید می‌کند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">او می‌گوید، "تحقیقات مختلفی مشخص می‌کند که آنهایی که بیشترین و باکیفیت‌ترین رابطه‌جنسی را دارند زوج‌های ازدواج‌کرده هستند. این مسائل زیادی درمورد عدم کفایت "سکس اتفاقی" مطرح می‌کند."</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">در تحقیقی که توسط دکتر فیشر و همکاران او بر روی دانشجویانی که در رابطه جنسی‌ با همسرشان شرکت‌ داشته‌اند انجام گرفت، ارقام و آمار نشان داد که مردان نیز به اندازه زنان درمورد مسئله سکس و روابط جدی فکر می‌کنند. درواقع، بیش از 50 درصد از زنان و 52 درصد از مردان که سکس داشته‌اند گزارش کردند که به امید ایجاد یک رابطه طولانی و بادوام وارد آن رابطه شده‌اند. و یک سوم از آنها به این امید خود دست پیدا کردند. خود از این چه درسی می‌توان گرفت؟</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">دکتر فیشر می‌گوید، "هیچوقت تصور نکنید که مردها موجوداتی رمانتیک نیستند. دو اشتباه بزرگ در فرهنگ ما این است که تصور می‌شود زن‌ها مثل مردها اهل رابطه جنسی نیستند و مردها مثل زن‌ها رمانتیک نیستند."</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p></span></span> text/html 2011-09-14T16:42:51+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری چرا انگیزش ها رنگ می بازند؟ http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/22 <img style="width: 514px; height: 276px;" src="http://www.mardoman.net/files/articles//52040612.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br><br><br>در شما یک انگیزش قوی ایجاد گردیده که شما را به دستیابی هدف و یا آرمانی مشتاق میسازد. شما جسور، بی باک، قوی و مهار نشدنی گشته اید. اما یکباره واقعیت چهره خود را می نمایاند. و خیلی زود آن لحظات پر شور به تاریخ می پیوندد. آن همه انگیزش و اشتیاق به کجا رفت؟ انگیزش اولیه با گذشت زمان به تدریج محو گردیده، و ایستایی، تنبلی و مقاومت نسبت به تغییر و تحول جای آن را میگیرد. ترسها، بهانه ها و عقاید محدود کننده شما را از دستیابی به اهدافتان باز میدارند. اما علت ناپایداری انگیزش ها در چیست؟<span class="Apple-converted-space"> <br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">1-انگیزش احساسی: انگیزش های احساسی خیلی زود ناپدید میشوند. ایده های بزرگ شما اکنون ناممکن و غیر عملی بنظر می رسند. تاکنون چندین مرتبه این ایده های گذرا به ذهن شما خطور کرده اند؟ "من تصمیم دارم کسب و کار مستقل خود را تاسیس و راه اندازی کنم" و یا "من هر طور که شده وزن کم خواهم کرد" اما چند دقیقه یا چند روز بعد همه چیز به دست فراموشی سپرده شده است؟ شما در حفظ آن سطح انگیزش نخستین در طول مرحله عمل و تا دستیابی به هدف ناتوان میباشید. این انگیزش ها مانند یو یو بوده و اثرشان دایمی نیست. اما انگیزش های عقلانی آن روی سکه می باشند. هنگامی که شما برای انجام کاری دلایل، توجیهات و استدلالهای عقلانی کافی و محکمی داشته باشید، دیگر دست به عمل زدن و دستیابی به اهداف دشوار نبوده و مستلزم انگیزشهای احساسی تکرار شونده نخواهد بود. برای مثال چنانچه به این امر واقف باشید که فعالیت بدنی یک عمل منطقی است و برای سلامتی شما مفید است، دیگر نیازی ندارید تا هر روز خود را از لحاظ احساسی شارژ کنید.<span class="Apple-converted-space"> <br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">2-افراد منفی: افراد منفی همیشه در کمین هستند. آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، خودآگاه و یا ناخوداگاه میکوشند تا شما را از رسیدن به اهدافتان بازدارند. آنها شما را مایوس کرده و به شما چنین القا کرده که "نمی توانید" و یا&nbsp; هدفتان "عملی و دست یافتنی نیست". علت آن نیز واضح است، چراکه خودشان "نمی توانند" و "نتوانسته اند." چنانچه شما به موفقیت دست یابید، اعتبار آنها به خطر می افتاد، بنابراین آسان ترین راه را انتخاب میکنند: نگه داشتن شما در سطح خودشان و ممانعت از پیشرفت شما. اینگونه افراد الزاماً افراد غریبه نیستند، بلکه ممکن است نزدیکترین کسان شما و صمیمی ترین دوستان شما باشند.<span class="Apple-converted-space"> <br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">3-هدفهای کوچک: چنانچه اهداف خود&nbsp; را کوچک و غیر چالش برانگیز انتخاب کنید، در شما انگیزش کافی برای رسیدن به آنها ایجاد نخواهد شد.<span class="Apple-converted-space"> <br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">4-ترسها: منشاء ترس ها عدم آگاهی و دانش است. با آموزش دیدن و فراگیری مهارتها میتوانید بر ترس خود چیره شوید. بلاتکلیفی و تردید ترس می پروراند. اما دانش و علم آن را نابود میسازد. آیا شما در انجام کاری که در آن مهارت دارید، هراس دارید؟ مسلماً خیر اما چنانچه در کاری ناآزموده و بی تجربه باشید، از انجام آن می هراسید و طفره میروید. تعهد به فراگیری و مهارت یافتن در کاری که در شما ایجاد ترس میکند، لازمه غلبه بر ترس است. برای مثال اگر می ترسید در جمع صحبت کنید، مهارتهای سخنرانی در جمع&nbsp; و فن بیان را فرا گیرید.<span class="Apple-converted-space"> <br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;">5-عدم علاقه: وقتی شما به هدفی علاقه ندارید و از اعماق وجودتان خواهان نیستید، قوی ترین انگیزش ها نیز در شما اثر نخواهند کرد. برای مثال اگر شما به بازیگری علاقه مند بوده، اما در رشته پزشکی در حال تحصیل باشید، دیر یا زود ضمیر ناخودآگاه شما در مقابل رسیدن به هدف غایی شما که همان پزشک شدن است، خواهد ایستاد. چراکه شما خوب به این مسئله واقف هستید که رشته پزشکی آرمان و خواسته حقیقی شما نیست.بنابراین بدنبال اهدافی بروید که حقیقتا به آنها علاقه دارید،بدون توجه به مخالفتها و نوع تفکر دیگران نسبت به خود و اهدافتان.<span class="Apple-converted-space"> <br><br><br></span></span></span> text/html 2011-09-14T15:01:08+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری استراتژی‌ها و نکاتی برای سلامت فکری(مهارت اجتماعی) http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/21 <img style="width: 523px; height: 335px;" src="http://www.mardoman.net/files/articles//342900139.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ا</span></font><font size="2"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرادیکه سلامت احساسی دارند، کنترل احساسات و رفتارهایشان را در دست دارند. آنها می‌توانند با مشکلات اجتناب‌ناپذیر زندگی کنار آمده، روابطی مستحکم برقرار کنند و زندگی‌هایی پرحاصل و موفق داشته باشند. وقتی اتفاقات بد روی می‌دهد، آنها می‌توانند انعطاف‌پذیر باشند و از پس آن برآیند.<br><br></span></font><br></font></span></font><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; text-align: right;"><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">متاسفانه افراد زیادی به سلامت فکری و احساسی خود توجه نمی‌کنند—فقط زمانی یاد آن می‌افتند که دچار مشکل می‌شوند. اما به همان اندازه که حفظ سلامت جسمی نیازمند تلاش است، درمورد سلامت فکری و احساسی نیز همینطور است. هرچه زمان و انرژی بیشتری برای سلامت احساسیتان صرف کنید، قوی‌تر خواهد شد. خوشبختانه کارهای زیادی هست که برای تقویت سلامت فکری، ایجاد قابلیت انعطاف، و لذت بردن بیشتر از زندگی می‌توانید انجام دهید.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">سلامت فکری یا سلامت احساسی چیست؟</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">سلامت فکری یا احساسی به وضعیت عمومی روانی فرد برمی‌گردد. شامل طرزفکر شما درمورد خودتان، کیفیت روابطتان و توانایی شما در کنترل احساسات و کنار آمدن با مشکلاتتان می‌شود.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">سلامت فکری خوب فقط این نیست که مشکلی برای سلامت فکریتان پیش نیاید. اینکه از نظر فکری و احساسی سالم باشید بیشتر از این است که افسرده نباشید، اضطراب یا مشکل روانی دیگری نداشته باشید. به جای نبود بیماری فکری، سلامت فکری و احساسی به وجود ویژگی‌ها و خصوصیات مثبت برمی‌گردد. احساس بدی نداشتن به معنای داشتن احساسی خوب نیست. بااینکه بعضی‌ها ممکن است احساسات منفی نداشته باشند، اما باید کارهایی انجام دهند تا باعث شود برای دست یافتن به سلامت فکری و احساسی، احساسی مثبت پیدا کنند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">کسانیکه از نظر احساسی و فکری سلامت هستند، ویژگی‌های زیر را دارند:</span></p><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">حس رضایت</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">میل به زندگی کردن و توانایی خندیدن و تفریح کردن</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">توانایی کنار آمدن با استرس و به عقب جستن از سختی‌ها</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">حس معنا و هدف، هم در فعالیت‌هایشان و هم روابطشان</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">قابلیت انعطاف برای یادگیری چیزهای جدید و کنار آمدن با تغییرات</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">توازن و تعادل بین کار و تفریح، استراحت و فعالیت و از این قبیل</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">توانایی ساختن و حفظ روابط معنادار</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">اعتمادبه‌نفس بالا</span></li></ul><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">این ویژگی‌های فکری و احساسی به شما این امکان را می‌دهد که از طریق فعالیت‌های معنادار و پرحاصل و روابط قوی، تا بالاترین حد زندگی کنید. این ویژگی‌های مثبت همچنین به کنار آمدن با ما </span><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">با مشکلات و استرس ‌های زندگی هم به شما کمک می‌کند.</span></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">نقش انعطاف‌پذیری در سلامت فکری و احساسی</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">داشتن سلامت فکری و احساسی به این معنا نیست که هیچوقت دچار موقعیت‌های بد نمی‌شوید یا مشکلات احساسی را تجربه نمی‌کنید. همه ما دچار ناامیدی، فقدان و تغییر می‌شویم. و بااینکه اینها بخش‌های عادی زندگی هستند، اما می‌توانند ایجاد ناراحتی، اضطراب و استرس کنند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">تفاوت این است که کسانیکه سلامت احساسی خوبی دارند، می‌توانند از مشکلات، سختی‌ها و استرس‌ها خود را عقب بکشند. این توانایی قابلیت انعطاف نامیده می‌شود. کسانیکه از نظر احساسی و فکری سالم هستند، ابزارهای لازم برای کنار آمدن با موقعیت‌های سخت و حفظ نگرش مثبت در خود را دارند. آنها در شرایط بد هم مثل شرایط خوب متمرکز، انعطاف‌پذیر و خلاق می‌مانند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">یکی از عوالم اصلی انعطاف‌پذیری توانایی متعادل کردن احساساتتان است. ظرفیت تشخیص احساساتتان و ابراز متناسب آنها به شما کمک می‌کند از افسردگی، اضطراب و سایر احساسات منفی دور بمانید. یکی دیگر از عوامل اصلی داشتن شبکه حمایتی قوی است. داشتن افراد قابل‌اعتمادی که بتوانید برای پشتیبانی و پشت‌گرمی به آنها رجوع کنید، انعطاف‌پذیری شما را در شرایط سخت تقویت می‌کند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">ساختن انعطاف‌پذیری</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">انعطاف‌پذیری شامل حفظ حالت ارتجاعی و توازن در زندگی درمواجهه با موقعیت‌های استرس‌زا و اتفاقات بد می‌شود. این به طرق مختلف اتفاق می‌افتد، ازجمله:</span></p><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">به خودتان اجازه دهید احساساتی قوی را تجربه کنید و درک کنید که چه زمان باید از تجربه کردن آنها دوری کنید<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>تا بتوانید به زندگیتان ادامه دهید.</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">برای کنار آمدن با مشکلاتتان و برآوردن نیازهای زندگی روزانه، پا پیش بگذارید و وارد عمل شوید و برای استراحت کردن و به دست آوردن انرژی دوباره پایتان را عقب بگذارید.</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">با عزیزانتان وقت بگذرانید تا از حمایت و دلگرمی آنها بهره‌مند شوید.</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">به دیگران و به خودتان تکیه کنید.</span></li></ul><br><br><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">سلامت جسمی با سلامت فکری و احساسی در ارتباط است</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">مراقبت کردن از بدنتان اولین قدم مهم به سمت سلامت فکری و احساسی است. فکر و بدن به هم وابسته هستند. وقتی سلامت جسمیتان را تقویت می‌کنید، اتوماتیک‌وار از سلامت فکری و احساسی بهتری هم بهره‌مند می‌شوید. مثلاً ورزش کردن نه تنها قلب و ریه شما را تقویت می‌کند، بلکه اندورفین آزاد می‌کند که ماده شیمایی بسیار مهمی است که به ما انرژی می‌دهد و روحیه‌مان را بهتر می‌کند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">فعایت‌هایی که در آن شرکت می‌کنید بر احساس فیزیکی و احساسی شما اثر می‌گذارد:</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">به اندازه کافی استراحت کنید.</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><span class="Apple-converted-space"></span></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>برای بهره بردن از سلامت فکری و احساسی خوب، خیلی مهم است که از بدنتان مراقبت کنید. این یعنی به اندازه کافی بخوابید. بیشتر افراد به 7 تا 8 ساعت خواب در شبانه‌روز نیاز دارند تا بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">درمورد تغذیه خوب اطلاعات بیشتری پیدا کنید و به آنها عمل کنید. موضوع تغذیه مسئله بسیار پیچیده‌ای است و عمل کردن به آن همیشه آسان نیست. اما هرچقدر درمورد چیزهایی که می‌خورید اطلاعات بیشتری پیدا کنید و بفهمید چطور بر سطح انرژی و روحیاتتان اثر می‌گذارند،<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>احساس بهتری پیدا خواهید کرد.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">برای بیرون کردن استرس از بدن و بهبود روحیاتتان ورزش کنید. ورزش پادزهری بسیار قوی برای استرس، اضطراب و افسردگی است. به دنبال راه‌های کوچک برای وارد کردن فعالیت‌های بیشتر به زندگیتان باشید، مثل استفاده از پله‌ها به جای آسانسور یا رفتن به راه‌پیمایی‌های کوتاه. برای بهره‌ بردن از سلامت فکری بیشتر، سعی کنید هر روز حداقل 30 دقیقه فعالیت ورزشی داشته باشید.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">هر روز کمی زیر نور خورشید باشید. نورخورشید روحیه شما را بهتر خواهد کرد، ازاینرو سعی کنید حداقل 10 تا 15 دقیقه در روز زیر نور خورشید بروید. اینکار را می‌توانید موقع ورزش کردن، باغبانی کردن یا رفت‌وآمد با دوستان انجام دهید.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">مصرف الکل و سیگار و موادمخدر را قطع کنید. این‌ها محرک‌هایی هستند که ممکن است به طور غیرطبیعی برای زمانی کوتاه احساس خوبی به شما بدهند اما عوارض طولانی‌مدت منفی برای سلامت احساسی و فکری شما دارند.</span></li></ul><br><br><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">با مراقبت از خودتان سلامت فکری و احساسی خود را تقویت کنید</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">برای حفظ و تقویت سلامت احساسی و فکریتان، خیلی مهم است که به نیازها و احساساتتان توجه داشته باشید. اجازه ندهید که استرس و احساسات منفی در شما رخنه کند. سعی کنید بین مسئولیت‌های روزانه و چیزهایی که از آن لذت می‌برید، تعادل ایجاد کنید. اگر از خودتان مراقبت کنید، برای مقابله با مشکلات زندگی آماده‌تر خواهید بود.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">برای مراقبت از خودتان باید فعالیت‌هایی را دنبال کنید که به طور طبیعی در شما اندورفین ایجاد کند و احساس خوبی به شما می‌دهد. علاوه بر ورزش جسمی، اندورفین به صورت‌های زیر نیز تولید می‌شود:</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">کارهایی بکنید که تاثیری مثبت بر دیگران داشته باشد. مفید بودن برای دیگران اعتمادبه‌نفس شما را بالا می‌برد.</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">تادیب نفس را تمرین کنید. کنترل نفس به طور طبیعی حس امید در شما ایجاد کرده و برای غلبه بر ناامیدی، دلسردی و سایر افکار و احساسات منفی کمکتان می‌کند.</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">چیزهای جدید یاد بگیرید و کشف کنید. در کلاس‌های آموزشی ویژه بزرگسالان شرکت کنید، عضو یک کتابخانه شوید، یک زبان جدید یاد بگیرید یا به مکانی جدید سفر کنید.</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></li><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">از زیبایی طبیعت و هنر لذت ببرید. تحقیقات نشان می‌دهد که قدم زدن در یک باغ فشارخون را پایین آورده و استرس را کاهش می‌دهد. تماشای یک گالری هنری هم دقیقاً همین احساس را ایجاد می‌کند.</span></li></ul><br><br><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">نکات و استراتژی‌های دیگر برای مراقبت از خود</span></strong></p><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">به حستان توجه کنید. با توجه کردن به حواس پنجگانه‌تان، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه، آرام و پرانرژی باشید. به موسیقی گوش دهید که روحیه‌تان را بهتر می‌کند، در جاهای مختلف خانه گل بگذارید تا مدام آنها را ببینید و ببویید. دست‌ها و پاهایتان را ماساژ دهید یا یک نوشیدنی گرم بنوشید.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">در کارهای معنادار و خلاقانه شرکت کنید. کارهایی انجام دهید که خلاقیت شما را به چالش می‌کشد و باعث می‌شود احساس مفید بودن کنید، چه بابت آن پول کسب کنید چه نکنید. کارهایی مثل باغبانی، نقاشی، نوشتن، ساز زدن یا ساختن چیزی در کارگاهتان.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">یک حیوان خانگی داشته باشید. بله، حیوانات خانگی مسئولیت دارند اما مراقبت از آن باعث می‌شود احساس کنید که چیزی به شما نیاز دارد. هیچ عشقی به اندازه عشق یک حیوان بی قید و شرط نیست. حیوانات هم می‌توانند برای ورزش کردن و آشنا کردن شما با انسان‌ها و مکان‌های جدید بیرون از خانه بیایند.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">اوقات فراغت را یک اولویت بدانید. بعضی کارها را بی‌‌دلیل و فقط برای اینکه با آنها احساس خوبی پیدا می‌کنید انجام دهید. به تماشای یک فیلم کمدی بروید، برای قدم زدن به ساحل دریا بروید، به موسیقی گوش دهید، یک کتاب خوب بخوانید، یا با یکی ازدوستانتان حرف بزنید. انجام کارها فقط بخاطر مفرح بودن آنها زیاده‌روی نیست. تفریح یکی از الزامات سلامت فکری و احساسی است.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">برای تامل، درک و تقدیر وقت بگذارید. به چیزهایی فکر کنید که قدردان آن هستید. تعمق کنید، دعا کنید، از تماشای غروب آفتاب لذت ببرید یا حتی لحظه‌ای را برای فکر کردن به اینکه چه چیز در آن روزتان خوب است، مثبت و زیباست زمان بگذارید.</span></li></ul><br><br><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">هر انسانی متفاوت است. همه چیز برای همه به یک میزان پرفایده نیست. بعضی‌ها با استراحت احساس بهتری پیدا می‌کنند و بعضی برای بهتر شدن نیاز دارند که فعالیت و شور وهیجان زندگیشان را بالاتر ببرند. مسئله مهم این است که فعالیت‌هایی را پیدا کنید که از آن لذت می‌برید.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">عادات فکری مثل نگران بودن را کنار بگذارید</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">سعی کنید خود را درگیر عادات تکرارشونده فکری نکنید—افکار منفی درمورد خودتان و جهان فقط انرژیتان را گرفته و احساس اضطراب، ترس و افسردگی را در شما تقوت می‌کند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">استرستان را کنترل کنید</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">استرس باری بسیار سنگین بر روی سلامت احساسی و فکری است، از اینرو خیلی مهم است که آن را تحت کنترل نگه دارید. بااینکه همه استرس‌ها قابل جلوگیری نیستند، اما استراتژی‌های کنترل استرس می‌تواند به شما برای متعادل نگه داشتن آن کمک کند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">روابط دلگرم‌کننده: پایه و اساس سلامت احساسی</span></strong></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">مهم نیست که چه مدت زمان را به ارتقاء سلامت فکری و احساسی خود اختصاص می‌دهید، باز هم به همراهی دیگران برای دست یافتن به احساسی بهتر نیازمندید. انسانها موجوداتی اجتماعی هستند که به روابط و ارتباطات مثبت با دیگران نیاز احساسی دارند. قرار نیست که تنها بمانیم و تنها زندگی کنیم. مغز اجتماعی ما تشنه همراهی است—حتی وقتی تجربه ما را خجالتی و بی‌اعتماد به دیگران کرده است.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">روابط اجتماعی—بخصوص حرف زدن با کسی دیگر درمورد مشکلاتتان—می‌تواند به پایین آوردن استرس شما هم کمک کند.<span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span>رمز کار این است که رابطه‌ای دلگرم‌کننده با کسی پیدا کنید که شنونده خوبی باشد—کسی که بتوانید مرتب با او حرف بزنید، مخصوصاً رودررو، کسی که بدون زمینه قبلی از احساس یا فکرتان به حرف‌های شما گوش دهد. یک شنونده خوب به احساسات پشت کلماتتان گوش خواهد داد، حرفتان را قطع نکرده و درمورد شما قضاوت یا انتقاد نمی‌کند. بهترین راه برای پیدا کردن یک شنونده خوب؟ خودتان شنونده‌ای خوب باشید. با کسی دوستی کنید که بتوانید به طور مرتب با او حرف بزنید و به حرف‌های هم گوش داده و از هم حمایت کنید.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 6pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 1.7; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">نکات و استراتژی‌هایی برای برقراری ارتباط با دیگران:</span></strong></p><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">از پشت تلویزیون یا کامپیوترتان بلند شوید. اینها هم جای خود را دارند اما هیچوقت مثل ابراز علاقه انسان‌ها نخواهند بود. ارتباط تجربه‌ای شدیداً غیرکلامی است که برای آن لازم است در ارتباط مستقیم با دیگران باشید، از اینرو بخاطر ارتباطات مجازی روابط دنیاییتان را نادیده نگیرید.</span></li></ul><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">هر روز با کسانی که دوستشان دارید، ارتباط مستقیم برقرار کنید. وقت گذراندن با کسانی که دوست دارید را جزء اولویت‌های زندگیتان درآورید. دوستان، همسایه‌ها، همکاران و اعضای خانواده‌ افرادی مثبت هستند که به شما علاقه‌مندند.</span></li></ul><br><br><ul style="margin: 0in 0px 0px; padding: 0px;" type="disc"><li dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0.5in 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;" lang="FA">داوطلب باشید. انجام کاری برای دیگران تاثیری پرفایده بر احساستان نسبت به خود دارد. معنا و هدفی که در کمک به دیگران پیدا می‌کنید، زندگیتان را غنی‌تر ساخته و گسترش می‌دهد. برای فرصت‌های داوطلبانه فردی یا گروهی هیچ محدودیتی وجود ندارد. مدارس، مساجد و سازمان‌های کمک‌رسان همه به کمک و خیرخواهی شما نیازمندند.</span></li></ul><br><br></span></span><br> text/html 2011-08-29T19:29:05+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری آرامش را به زندگی پر اضطراب امروزی برگردانید.(مهارت زندگی) http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><img style="width: 387px; height: 271px;" src="http://www.persian30.com/image/posts/1314089626.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;"><font size="2">جامعه ی ما آكنده از بار اطلاعاتی سنگین است و ابزاری چون تلویزیون، رادیو، اینترنت، تبلیغات، پست الكترونیك و تلفن همراه همگی بر این سنگینی می‌افزایند. از سوی دیگر شكل زندگی در عصر حاضر بویژه در جوامع شهری ناگزیر توام با سر و صداها، ترافیك، ‌شلوغی‌ها و انبوهی از كارهای الزام‌آور روزمره است كه قطعا تمام این فاكتورها افزایش استرس و سلب آرامش انسانها را موجب می شود.<br></font></div><font size="2"><br></font><div style="text-align: right;"><font size="2">محققان و روانشناسان در سالهای اخیر تلاش كرده‌اند به شیوه‌های مختلف كه متداول‌ ترین آنها انتشار اخبار، مقالات و توصیه‌های بهداشتی است به مردم در حفظ آرامش در میان این همهمه و آشفتگی یاری برسانند. به اعتقاد آنها دسترسی و مطالعه این منابع هرازگاهی می‌تواند ما را به یاد نیاز اصلی مان به آرامش بیاندازد و حتی دقایقی از این زندگی پرمشغله جدا سازد. در این رابطه "استیو موریل" كارشناس و نویسنده مقاله ای در روزنامه "دیلی مدیتیشن و دیلی لایف" روش‌هایی را برای كسب آرامش در زندگی عنوان كرده كه به شرح زیر آنها را ذكر می كنم :<br><br><br><br><br></font></div></div> text/html 2011-08-29T19:26:42+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری 7 کلید برای باز کردن قلب همسرتان(همسرداری) http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/19 <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><img style="width: 333px; height: 211px;" src="http://www.persian30.com/image/posts/1308199281.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اساسا همه افراد، حتی اگر بسیار هم با یکدیگر همراه باشند، می‌توانند از نکات کوچکی که برای بهتر کردن روابط وجود دارند، استفاده کنند کسانی که در روابط خود مشکل دارند، ممکن است پیش از بهبودبخشی، به برخی تغییرات جدی نیاز داشته باشند.</span></p><p><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> افرادی که خوب رابطه برقرار می‌کنند، همیشه با استفاده از تغییراتی جزئی می‌توانند ارتباطشان را با دیگران بهتر کنند.از سوی دیگر، این مسائل کوچک است که جمع شده و کیفیت و صفات این رابطه را تعیین می‌کنند. بنابراین، حتی اگر رابطه شما را نمی‌توان به‌عنوان نمونه‌ای کاملا مناسب توصیف کرد، انجام نکات ریز لیست شده در این مطلب یا نکاتی از این دست که ممکن است بتوان آنها را از حاشیه بیرون آورد و از سیم به زر تبدیل کرد را عادت خود‌سازید.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);"><strong>1 - بیان احساسات</strong></span><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> شما به‌طور حتم همسرتان را دوست دارید و او هم این را می‌داند، اما این بدان معنا نیست که او نیاز به شنیدن آن ندارد. «اساسا دریافته‌ام که میزان ابراز علاقه به همسرم با میزان صمیمیت من با او کاملا متفاوت است. اگرچه فکر می‌کنم احساس صمیمیت است که نسبت به دیگر روش‌های موجود، مرا به بیشتر بیان کردن آن ترغیب می‌کند. هر راهی به او این اجازه را می‌دهد که بداند من همیشه به او فکر می‌کنم.»</span><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> چیزی که در اینجا باید در مورد آن احتیاط کرد، تکرار بیش از حد این رفتار است. به‌خصوص اگر طرف مقابل‌تان در آن زمان با شما احساس نزدیکی نکند.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);"><strong>2 - کنار گذاشتن همه چیز</strong></span><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> به راستی شما می‌توانید میزان دوست داشتن خود را با متوقف کردن هر کاری که به آن مشغول هستید و توجه به همسرتان، ابراز کنید. این نکته، به‌ویژه اگر درست هنگامی صورت گیرد که شما او را پس از دوری به نسبت طولانی ملاقات می‌کنید، مثلا وقتی از سفر به خانه بازمی‌گردد، بسیار کارساز است. «کارهای کوچکی که همسرم انجام می‌دهد، باعث می‌شود تا احساس خوبی داشته باشم. گاهی که به منزل می‌آیم همه کارهایش را رها می‌کند و جلوی در به استقبالم می‌‌آید.»</span><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> این هم یکی از روش‌های تأثیرگذاری است که به‌طور قابل توجهی به خلق‌وخوی گیرنده آن بستگی دارد.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);"><strong>3 - توجه</strong></span><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> وقتی کسی به آنچه شما انجام داده‌اید، توجه دارد، احساس خوبی به شما دست می‌دهد. بنابراین در جایی که آنها وقت، انرژی و توجه به خرج داده‌اند، توجه کنید. وقتی همسرتان لباس تازه‌ای می‌پوشد، موهایش را مدلی جدید کوتاه می‌کند، از عطری خوشبو استفاده می‌کند، یا هر چیز دیگری را که تغییر می‌دهد، شما باید به آن توجه کنید. بگذارید او بداند که متوجه آن تغییر شده‌اید. به‌خصوص اگر آن عمل را به خاطر شما انجام داده، همانند پوشیدن لباسی که می‌دانسته مورد پسند شماست. چه زمانی که کاری را برای خوشایند شما انجام دهند و چه حتی وقتی به خاطر شما نباشد، تعریف کردن آنها را نمی‌آزارد، بلکه این کار قدردانی شما را نشان می‌دهد.</span></p><p><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p> text/html 2011-08-29T18:49:00+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری ویژگی های آدم های دوست داشتنی(مهارت زندگی) http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/18 <img style="width: 489px; height: 380px;" src="http://jazirehmajid.persiangig.com/image/new_folder/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><br><br><font size="2"><br>چیزهای کوچک، مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه قبل از رها کردن دست، با نوک انگشت‌هاش به دست‌هایت یک فشار کوچک می‌دهد ..... چیزی شبیه یک بوسه.<br><br>مثلا راننده تاکسی‌ای که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی بلند می‌گوید: روز خوبی داشته باشی دخترم.<br><br>آدم‌هایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می‌شوی، دستپاچه رو بر نمی‌گردانند، لبخند می‌زنند و هنوز نگاهت می‌کنند.<br><br>آدم‌هایی که حواسشان به بچه‌های خسته توی مترو هست، بهشان جا می‌دهند، گاهی بغلشان می‌کنند.<br><br>آدم هایی که که هر دستی جلویشان دراز شد به تراکت دادن، دست را رد نمی‌کنند. هر چه باشد با لبخند می‌گیرند و یادشان نمی‌رود همیشه چند متر جلوتر سطلی هست، سطل هم نبود کاغذ را می‌شود تا کرد و گذاشت توی کیف.</font><br><br><br><br> text/html 2011-08-29T18:33:00+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری آرامش را در آغوش بگیرید.(مهارت زندگی) http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: center;"><img style="width: 290px; height: 271px;" src="http://www.persian30.com/image/posts/1314340418.jpg" alt="undefined" vspace="NaN" align="" border="NaN" hspace="NaN"></div><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="2"><br></font></p><p dir="rtl"><font size="2"><br></font></p><p dir="rtl"><font size="2"><br></font></p><p dir="rtl"><font size="2"><br></font></p><p dir="rtl"><font size="2">این راه ها می تواند ما را در به دست آوردن آرامش یاری کند، امتحان کنید:</font></p><br> <p><font size="2">1- جلوی گریه خود را نگیرید و گه گاهی گریه کنید.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">2- دست کم روزی 15 دقیقه را در سکوت بگذرانید و به نیازهای واقعی خود و نیز چیزهایی که دارید فکر کنید. سکوت عصاره‌ ی آرامش است، با زور نمی‌ توان آن را ایجاد کرد، باید زمانی که فرا رسید آن را بپذیرید. اگر برایتان امکان دارد دست کم روزی یک ساعت، تنها به اتاقی بروید و در را به روی خود ببندید.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">3- افراد آرام به خود می ‌گویند که برای تغییر گذشته کاری نمی ‌توان کرد، آنگاه از فکر ادامه زندگی لذت می ‌برند.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">4- وقتی احساس می ‌کنید که سرتان پر از فکرهای جور و واجور است و جای خالی در آن نیست، با قدم زدن، آنها را پاک کنید.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">5- اگر نتوانید کسی را ببخشید، افکار خشمگین‌ تان شما را برای همیشه با این افراد مرتبط خواهد کرد. شاد کردن دیگران، باعث آرامش می ‌شود.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">6- آرامش را از کودکان بیاموزید، ببینید که چگونه در همان لحظه‌ای که هستند، زندگی می‌کنند و لذت می‌برند.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">7- از همان که هستید راضی باشید، در این صورت احساس آرامش بیشتری می‌کنید.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">8- هرچه اکسیژن بیشتری به شما برسد، آرام‌ تر خواهید شد، خوب است در محل کار و زندگی خود گیاهی نگه دارید.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">9- مهم نیست که با شما مؤدبانه برخورد کنند یا نه، برخورد مؤدبانه شما، باعث ایجاد آرامی و احساس خوبی در شما خواهد شد.</font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p><font size="2">10- سرعت حرکت شما با احساستان رابطه‌ ای مستقیم دارد، آرام راه بروید و حرکات بدن خود را آرام ‌تر کنید، طولی نمی‌ کشد که آرام خواهید شد. گاهی می ‌توانید برای رسیدن به آرامش، دراز بکشید، عضلات خود را شل کنید و به هیچ چیز فکر نکنید.</font></p><p><br></p><p><br></p><span id="Label2"></span> text/html 2011-08-28T18:17:29+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری چگونه به آرامش ذهنی دست یابیم؟ http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img style="width: 453px; height: 331px;" src="http://irannaz.com/user_files/L126160413889.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><br></font><br><div style="text-align: right;"><font size="2">هر که هستید و هر کجا زندگی می‌کنید آرامش را به زندگی خود دعوت کنید و آن را در ذهن خود جایگزین سازید. اگر کلام و رفتار شما قرین آرامش باشد، بدون شک این ویژگی به دنیا‌ی اطراف شما نیز سرایت خواهد کرد.<br><br><br> به خاطر داشته باشید برای رسیدن به این وضعیت ، لازم است برخی قابلیت‌های ویژه را در خود پرورش دهید و شرایط خاصی را در زندگی خویش ایجاد نمائید.</font> <font size="2"><br><br><br> هرگز امید را از کسی سلب نکنید، شاید این تنها چیزی باشد که دارد .</font> <font size="2"><br> رعایت نکات زیر مقدماتی است که به شما کمک می‌کند در این مسیر گام بردارید:<br><br></font></div> <div style="text-align: right;"><font size="2"><br><span style="color: rgb(153, 51, 0);"> 1- یاد بگیرید که گاه مسائل را رها سازید.<br></span></font></div> <div style="text-align: right;"><font size="2"><br> بدین معنا که به هر مسئله‌ای دائماً گره نخورید. وقتی همیشه و همه جا در فکر مسائل خود هستید و به مرور آنها می‌پردازید، در واقع همیشه بار اضافه‌ای را با خود حمل می‌کنید که این خود سبب ایجاد اضطراب و استرس در شما می‌گردد. بیاموزید که با یک ذهن رها و آزاد زندگی کنید. این امر به شما کمک می‌کند که با هر محرک کوچک و یا مانع جزئی آشفته نشوید.<br><br><br><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> 2- به خود و خدای خود ایمان داشته باشید.</span></font> </div><div> </div><font size="2"><br></font><div style="text-align: right;"><font size="2"> اگر به خود و خدای خود ایمان داشته باشید، به راحتی از عهده مشکلات زندگی برخواهید آمد . و ثابت قدم و مطمئن در راه رسیدن به اهداف خود گام خواهید برداشت.<br></font></div> <font size="2"><br></font> <div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> 3- مثبت اندیش باشید</span></font></div><div style="text-align: right;"> <font size="2"><br></font></div><font size="2"> اگر دیدگاه مثبت اندیشی نداشته باشید، همه‌چیز می‌تواند بی‌فایده و بی‌ثمر باشد. داشتن نگرش مثبت و امید، بهترین سلاح در مقابل ترس و اضطراب است.</font></div> text/html 2011-08-28T18:07:37+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری موفقیت یعنی چه؟ موفق یعنی چه کسی؟ http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/15 <br><img style="width: 482px; height: 291px;" src="http://www.zanrooz.com/wp-content/uploads/2011/07/movafaq1.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><br><br><font size="2"><br><br>سلامت از نگاه رابینز، تریسی، کاوی، کارلسون و از نگاه شما – دکتر محمد کیاسالار گوته می‌گفت: «هر آدم موفقی که به حالش افسوس می‌خورید؛ اگر وارد زندگی‌اش شوید، دلتان به حالش ‌می‌سوزد.» ولی قبل از اینکه دلتان به حالش بسوزد و حتی قبل از این‌که به حالش افسوس بخورید، باید تکلیفتان با این دو سوال مشخص شده باشد: «موفقیت یعنی چه؟ موفق یعنی چه کسی؟» … موفقیت از نگاه برایان تریسی اسم و رسم برایان تریسی در دنیای موفقیت، بزرگ‌تر از آن است که معرفی بخواهد: یک مولف، مربی و سخنران حرفه‌ای در زمینه موفقیت، مدیر شرکت بین‌المللی برایان تریسی واقع در سولاتابیچ کالیفرنیا و مشاور بیش از ۵۰۰ شرکت معتبر بین‌المللی. از نگاه برایان تریسی، «آدم موفق کسی است که هدف زندگی‌اش را مشخص کرده و برای رسیدن به آن هدف، ‌برنامه‌ریزی کرده و هر روز با جدیت تلاش می‌کند لااقل یک قدم به هدفش نزدیک‌تر شود.» شاید بد نباشد چند توصیه اختصاصی هم از زبان برایان تریسی بخوانید. دو سال پیش، وقتی ماهنامه «هِلثی‌وِلثی» در یک گفتگوی اختصاصی از او پرسید: «اگر بخواهی کلید موفقیت را به دست مخاطبان مجله ما بسپاری، به آنها چه می‌گویی؟» رایان تریسی گفت: «می‌گویم اول خوب فکر کنید تا بفهمید دنبال چه هستید، از زندگی چه می‌خواهید و با چه برنامه‌ای می‌خواهید به هدف‌‌تان برسید؛ بعدش شروع کنید به برنامه‌ریزی و کار و تلاش. به نیروی قاهر خداوند هم معتقد باشید و همیشه از او کمک بخواهید و بدانید که آدم‌های موفق همیشه مشغول تلاش‌ و یادگیری‌اند و هرگز فراموش نمی‌کنند که رسیدن به موفقیت مستلزم صرف زمان و زحمت است.» موفقیت از نگاه استفان کاوی اغلب رهبران و مدیران موفق جهان، استفان کاوی را خوب می‌شناسند. او موسس و مدیر کانون رهبری کاوی با بیش از ۷۰۰ مشاور زبده و سرشناس است. کتاب‌های پرفروشی در زمینه رهبری و مدیریت تالیف کرده و مشاور بیش از ۵۰۰ سازمان رسمی و بین‌المللی از جمله آی. بی. ام. است. «رهبری مبتنی بر اصول» شعاری است که به اسم او و کانون رهبری‌اش ثبت شده و سرسختانه اعتقاد دارد که: «پند بزرگی در این حرف لائوتسه هست که اگر به شخصی یک ماهی بدهید، خوراک یک روزش را تامین کرده‌اید اما اگر ماهیگیری یادش بدهید، خوراک تمام عمرش را تامین کرده‌اید.» استفان کاوی معتقد است که کندوکاو در کتاب‌ها، مقالات و سخنرانی‌هایی که طی ۲۰۰ سال گذشته در زمینه موفقیت ارایه شده، نشان می‌دهد که توصیه‌های بیشتر محققان، مربوط به «منش» موفقیت‌آمیز بوده است، در حالی که محققان در ۵۰ سال اخیر توجه بیشتری به «نگرش» موفقیت‌آمیز داشته‌اند.<br> او در توصیف آدم‌های موفق می‌گوید: «بررسی‌های من نشان می‌دهد که تمام آدم‌های موفق و موثر جهان توانسته‌اند ۷ خصلت را در خودشان درونی کنند تا زندگی پربار و موثری داشته باشند:<br><br><br><br><br><br><br>۱) عامل بودن</font><br><font size="2">۲) شروع از پایان<br>&nbsp;‌۳) اولویت‌بندی دقیق<br>&nbsp;‌۴) اندیشیدن با ذهنیت برنده/ برنده (در مقابل ذهنیت برنده/ بازنده)<br>‌ ۵) گوش کردن پیش‌تر و بیشتر از حرف زدن<br>&nbsp;۶) تولید سینرژی (انرژی گروهی)<br>&nbsp;۷) بازسازی خویشتن.»</font> <br><br><br> text/html 2011-08-28T12:49:59+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری ده قدم تا اعتماد به نفس http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/14 <font size="3"><img style="width: 500px; height: 575px;" src="http://aidana.com/wp-content/uploads/2011/07/44.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><br></font><p style="text-align: justify;"> <font size="2">۱)&nbsp; سرشار از عشق به خود و عشق به دیگران باشید.</font></p> <font size="2">۲ ) هنگام مواجه شدن&nbsp;با&nbsp;یک تصمیم مشکل یا قرار گرفتن بر سر دوراهی، آن را سخت جلوه ندهید و با افرادی که در آن زمینه تجربه دارند مشورت ‌کنید و بی‌گدار به آب نزنید.<br><br><br>۳ ) به نقاط ضعف خود آگاه باشید و همیشه از موضع قدرت استفاده ‌کنید نه ضعف. زندگی هدفمند داشته باشید و تلاش ‌کنید به هدفتان برسید.<br></font><font size="3"><font size="2"><br><br>&nbsp;۴ ) هر روز با شوق از خواب بیدار‌شوید و هنگام تصمیم‌گیری شک و دو دلی نداشته باشید.<br><br>&nbsp;۵) همیشه نیمه پر لیوان را ببینید یعنی مثبت فکر ‌کنید و در اطراف خودتان هم آدم‌های مثبت‌اندیش را برای دوستی انتخاب ‌کنید.</font><br><br><br></font> <br><br> text/html 2011-08-28T12:13:40+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری چگونه همسرتان را مثل موم نرم کنید؟ http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/13 <p style="text-align: center;"><img style="width: 422px; height: 255px;" src="http://www.zanrooz.com/wp-content/uploads/2011/08/za4-148.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="2">شاید این کار، مثل موم‌ نرم کردن شوهران ، آرزوی خیلی از خانم‌ها باشد، اما آرزوی محالی نیست و رموز ساده‌ای دارد. برای این کار به چند توصیه‌ عمل کنید:</font></p> <p><font size="2">ـ شنونده خوبی باشید.</font></p> <p><font size="2">ـ او را نصیحت نکنید، بویژه در حضور دیگران.</font></p> <p><font size="2">ـ شوهر خود را با دیگری مقایسه نکنید، از او ایراد نگیرید و تحقیرش نکنید.</font></p> <p><font size="2">ـ چارچوب فکری و ذهنی شوهر خود را بشناسید و او را آنچنان که هست درک کنید.</font></p> <p><font size="2">ـ نسبت به وضعیت روحی شوهرتان دقیق و حساس باشید.</font></p> <p><font size="2">ـ در مورد مسائل مورد علاقه همسرتان اطلاعات کسب کنید و به آن احترام بگذارید.</font></p> <p><font size="2">ـ زمینه‌های حرکت او را فراهم کرده و مانع رشد او نشوید.</font></p> <p><font size="2">ـ زبان نگاه را بیاموزید و ارتباط‌های غیرکلامی با همسر خویش را بیشتر کنید.</font></p> text/html 2011-08-27T18:44:19+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری ۱۱ اشتباه مهلک آقایون حین رابطه جنسی با همسر http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://aidana.com/wp-content/uploads/2011/07/manheartpic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5036" title="man&amp;heartpic" src="http://aidana.com/wp-content/uploads/2011/07/manheartpic.jpg" alt="" width="382" height="347"></a></font></div> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">۱-</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);"> </strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">اینکه فقط در تختخواب دنبالش باشید</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">:</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span>بعد از یک روز طولانی و خسته ‌کننده، وقتی با هم روی ملحفه‌ها می‌غلتید، اگر از قبل هیچ پیش‌درآمدی نبوده باشد، احتمال اینکه وارد اتفاق اصلی شوید بسیار کم است. دنبال کردن همسرتان یک کار تمام‌وقت است. زن‌ها خیلی دوست دارند که مردشان دنبالشان باشد و بهترین روش دنبال کردنشان، دنبال کردن فکری است. بگذارید بفهمد که به او فکر می‌کنید و تمایلاتتان تمام روز متوجه اوست.</font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">۲- حرف نزدن و مستقیم عمل کردن:</strong><br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">خیلی از مردها به اشتباه تصور می‌کنند که رابطه ‌جنسی حتماً پیش می‌آید. به نظرتان رابطه‌ جنسی بخشی از زندگی زناشویی است، درست است؟ اگر این باور را دارید، باید بیشتر از این جمله ساده که، “عزیزم می‌خوای ص ک ص داشته باشیم؟” تلاش کنید. بااینکه ممکن است تصور کنید که این جمله هیچ ایراد و اشکالی ندارد اما گفتن آن به این شکل آن را یک اجبار نشان می‌دهد. سعی کنید کمی رک‌تر بگویید، “عزیزم، می‌خوامت!”</font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">۳-</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">رها کردن خودتان:</strong><br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">ممکن است بعد از ازدواج خودتان را رها کنید، به خودتان رسیدگی نکنید و حتی وزنتان بالا برود. خودتان را کامل رها نکنید. بااینکه برگرداندن همه چیز به وضع قبل از مجردی و تبدیل این شکم پر از چربی به شکم شش‌تکه قبل از ازدواج کمی سخت است، اما عجله نکنید. همسرتان شوهری می‌خواهد که از خودش مراقبت کند، از بهداشت عمومی گرفته تا نحوه لباس پوشیدنتان و وضعیتتان—چه از نظر جسمی، چه فکری و چه روحی.</font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: justify; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl"><font size="2"><strong>۴-</strong> <strong>زود رفتن سر کار اصلی:</strong></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><br><strong></strong></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><strong></strong> اگر بخواهید زود سراغ اندام اصلی در رابطه‌ جنسی بروید، چه با دست باشد و چه اندام جنسی‌تان، اصلاً ایده خوبی نیست. همسرتان باید قبل از اینکه سراغ آن بروید خوب تحریک شده باشد. روی کل بدن او تمرکز کنید. از نوک سر تا نوک پا. و ذهنش را فراموش نکنید. شده است تابحال درمورد افکارش در این مورد سوال کنید؟</font></p><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2011-08-27T18:21:03+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری ۵ باور‌ موفق‌ترین ‌آدم‌های ‌روی ‌زمین‌ http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://www.zanrooz.com/wp-content/uploads/2011/07/6139_577.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></font></div><font size="2"><br><br><br><br><br><br></font></div><p style="text-align: right;"><font size="2">آیا هیچ وقت آدم‌های شاد و موفقی را که به رویاهایشان رسیده‌اند ،‌ دیده‌اید؟ تا حالا دلتان خواسته از آنها بپرسید نظرشان درباره خودشان چیست و اصلا دنیا را چطوری می‌بینند؟ سال‌هاست که درخصوص افراد استثنایی که در تجارت، ورزش و دیگر رشته‌ها موفقند، تحقیق می‌شود. در این سال‌ها بعضی باورهای مهم و اساسی درباره این انسان‌های موفق سالم و شاد به اثبات رسیده است.<br> اگر شما هم دوست دارید شادتر باشید و زندگی در کنترل خودتان باشد،‌ بهتر است با ما همراه شوید و چند هفته‌ای را با این ۶ باور مهم طی کنید. باروهای ما پنجره‌ای هستند که ما از آن به دنیا نگاه می‌کنیم.<br> آنها تمام زمینه‌های زندگی‌مان را شکل می‌دهند. اگر تصمیم بگیرید با نظر مثبت به زندگی نگاه کنید، دیدگاه شما خوش‌بینانه و قدرتمند می‌شود و خیلی زود از این طرز برخورد با دنیای اطرافتان بهره می‌برید.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right; color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2"><strong>۱) خودتان بهتر از هر کسی خودتان را می‌شناسید:</strong></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;"><font size="2">مردی یک شب کلید خانه‌اش را گم کرده بود و نمی‌توانست وارد خانه شود. او بیرون منزل در نور چراغ کوچه دنبال کلیدش می‌گشت. کمی بعد همسایه‌اش او را دید و به کمک او آمد تا با هم کلید را پیدا کنند. اما بی‌فایده بود. پس از کلی جستجو همسایه از او پرسید: اگر تو کلید را در منزل گم کرده‌ای،‌ چرا در خیابان دنبال آن می‌گردی؟ مرد پاسخ داد: چون در خیابان نور بیشتر است! حالا تصور کنید شما جهت و معنای زندگی را گم کرده‌اید. اگر از مردم بپرسید اهداف شما در زندگی چه باید باشد، درست مثل این است که در خیابان دنبال کلیدی بگردید که درخانه جا گذاشته‌اید. هیچ‌کس به شما نمی‌تواند بگوید چطور به زندگی‌تان معنا ببخشید. روش دیگران به درد شما نمی‌‌خورد. شما باید درون خودتان را جستجو کنید. حتی اگر یک عمر برای یافتن پاسخ‌های خود جای دیگری را جستجو کرده‌اید، به محض این که به درون خودتان رجوع کنید، می‌بینید که پاسخ سوال‌های زندگی برای شما روشن می‌شود.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right; color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2"><strong>۲) اگر گام به گام پیش بروید، به هر چه بخواهید می‌رسید:</strong></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;"><font size="2">حقیقت این است که هر نوع مهارتی را می‌توان یاد گرفت، هر مشکلی را می‌شود حل کرد و هر کاری را می‌توان به نتیجه رساند، فقط اگر مرحله به مرحله پیش بروید و کارهای بزرگ را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنید. وقتی یک کار بزرگ را به چند مرحله کوچک‌تر تقسیم کنید، انجام آن آسان‌تر می‌شود و دیگر به نظرتان سنگین نیست. ما ناخودآگاه در بسیاری موارد این کار را انجام می‌دهیم. مثلا وقتی قرار است یک شماره تلفن را به خاطر بسپاریم، اعداد آن را ۳ تا ۳ تا یا ۲ تا ۲ تا حفظ می‌کنیم.<br></font></p><font size="2"> نکته مهم آن است که اگر می‌خواهید دیوار بین خود و رویاهای زندگی‌تان را بردارید، بهترین کار آن است که آجر به آجر پیش بروید تا به هدفتان برسید.<br></font><br><br><br><br><br><br><br><br> </div> text/html 2011-08-27T18:07:52+01:00 movafaghiyatonline.mihanblog.com مهدی انصاری آیا از سرمایه‌های زندگی خود به‌خوبی استفاده می‌کنید؟ http://movafaghiyatonline.mihanblog.com/post/9 <p><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><img style="width: 463px; height: 323px;" src="http://www.zanrooz.com/wp-content/uploads/2011/07/i5ywtftwbj2msjtt5cj.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">اگر سرمایه‌های درونی خود را از دست بدهیم، دیگر نمی‌توانیم حال خوب و یا عالی را تجربه کنیم. انسجام، وحدت و یگانگی بین جسم، ذهن، دل و روان، مهمترین سرمایهٔ دونی ما است. اگر آنها را از دست بدهیم، آرامش و رضایت خاطر ما از بین می‌رود؛ مانند یک ساختمان که اگر یکی از ستون‌های آن سست شود به‌هم می‌ریزد و به‌ هر جای دیگرش هم که رسیدگی کنیم، باز هم درونش احساس رضایت‌خاطر نداریم. پس بیائید با توجه به موارد زیر، خودمان را بیشتر دوست بداریم و از سرمایه‌های خود به‌نحوی عالی‌تر استفاده کنیم:</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2"><strong>۱) حفظ حریم‌ها</strong></font></p> <p><font size="2">موارد سست‌کنندهٔ وجود خود را باید بشناسیم و اجازه ندهیم که افراد مخرب وارد حریم ما بشوند. می‌توانیم این ذهنیت را هم داشته باشیم که آنها آدم‌های خوبی هستند. حتی قابلیت این را هم دارند که به آنها کمک کنیم، ولی با این حال، اجازه ندهیم که وارد حریم امن ما بشوند و ما را به‌هم بریزند. یکی از حریم‌های ما، ”حریم شخصی“ ما است که امن‌ترین حریم ما محسوب می‌شود. لازم است که ساعت‌هائی از روز را برای حفظ عشق به خود و تکمیل اجزاء وجودی خود و تغییر سازندهٔ آنها اختصاص بدهیم؛ حدود و مرزهای این حریم را بشناسیم و اجازه ندهیم که عوامل مخرب بیرونی، این احساس امنیت خوشایند را از ما بگیرند.</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p><font size="2"><br></font> <p style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2"><strong>۲) شناسائی و استفاده از شارژکننده‌ها</strong></font></p> <p><font size="2">مواردی که ما را شارژ می‌کنند، پیدا کرده و به‌عنوان انگیزه‌دهنده‌های باارزش از آنها محافظت کنیم، مواردی که ما را از بیرون و درون شارژ می‌کنند و انگیزه‌دهنده و سازندهٔ اشتیاق‌های ما هستند را بشناسیم. عوامل محرک درونی را که همیشه با ما هستند تقویت کنیم و اجازه بدهیم که در همه حال، شادی، نشاط، شوق و انگیزه را در ما جاری کنند. پس از شناخت شارژکننده‌های بیرونی، برای حفظ و نگهداری از آنها، برنامه‌های محافظت‌کننده را در نظر بگیریم و دعا کنیم که اتصال ما به انرژی عشق و آگاهی برتر، آنقدر زیاد شود تا بتوانیم سرشار از عشق و اقتدار الهی شده و اول خودمان و بعد هم بقیه را تقویت کنیم.</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p><p style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2"><strong>۳) مراقبت از ایده‌ها و آرزوها</strong></font></p> <p><font size="2">یکی از سرمایه‌های دیگر ما که همانند خانه‌ای با تجهیزاتی ارزشمند، لازم است از آنها محافظت کنیم، ایده‌ها و آرزوهای ما می‌باشند که اگر از دست بروند، دیگر جائی برای رفتن و رسیدن نداریم و دچار رکود، بی‌حوصلگی و رخوت و سستی می‌شویم.</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2"><strong>۴) برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف‌ها و آرزوها</strong></font></p> <p><font size="2">اینکه بتوانیم برای کارهای خود برنامه‌ریزی کنیم، هر خواسته‌ای را در حدی منطقی که امکان وقوعش هست بخواهیم و بدانیم در این زمان و این مکان، در مورد افرادی که با آنها در ارتباط هستیم، تا چه حدی می‌توانیم به خواسته‌های خود برسیم، یادمان باشد اگر خواسته‌ها و آرزوهای خود را از یکدیگر جدا نکنیم، هیچ‌وقت نخواهیم توانست احساس رضایت را در خود به‌وجود آوریم. خواسته‌ها، آرزوهای خردشدهٔ ما در حد منطقی می‌باشند و در هر مقطع زمانی قابل‌ارضاء هستند و با رسیدن به آنها احساس رضایت‌خاطر به‌وجود می‌آید.</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p> <p style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2"><strong>۵) ایجاد مقدمه‌های لازم جهت رسیدن به هدف‌ها و آرزوها</strong></font></p> <p><font size="2">برای امید و آرزوهای خود، زمان، مکان، انرژی و افراد لازم را در نظر بگریم و برای رسیدن به آنها تلاشی مداوم داشته باشیم. اینگونه هست که به خود واقعی‌مان نزدیکتر می‌شویم، وجودمان را دوست خواهیم داشت و حقیقت زندگی را آنگونه که هست، تجربه می‌کنیم.<br> بهتر است لوازم، نیروی انسانی، شرایط مکانی و زمانی را به‌درستی انتخاب کنیم، زیرا در طول راه ممکن است تمامی یا حجم زیادی از نیرو، انگیزه و سرمایه‌هایمان و مهمتر از همه، عمرمان را از دست بدهیم. اگرچه در نهایت به تجربه‌های به‌دست آمده دلمان را خو می‌کنیم، ولی این تجربه‌ها می‌تواند در مسیری به‌دست آید که در راستای تقویت هدف‌های موردنظرمان پیش رود، نه در راستای خسارت‌های وارد شده، بهتر است که انرژی‌های عاطفی و ذهنی ما را در راستای تقویت ساختار موردنظرمان به‌کار گرفته شوند؛ نه در مسیر خسارت‌های وارد شده از بین بروند. برای درک بهتر این مسئله، بالن سالمی را در نظر بگیرید که از گاز پر می‌شود و آن را در مقایسه با بالنی قرار دهید که به خاطر داشتن سوراخ‌های متعدد، گاز ارزشمند وارد شده در آن تخلیه شده و از دست می‌رود.</font></p><p><br></p><p><font size="2"><br></font></p>